DEFAULT

Ugologo

19.06.20185

Video about ugologo:
Izikhothane ziqale ukuduma kakhulu ngonyaka ka kusiyaphambili. Igama lokukhotha lisentshenziswa Ngoba umuntu onenqwaba yemali ukhotha umunwe wakhe ukuze ayibale kahle imali yakhe. Uma bungena egazini, buya esibindini nasezinsweni.

Ugologo


Izikhothane zinokuthenga izimpahla ezifanayo ezibizayo ukuze zizokwazi ukudabula enye yalezompahla ngesikhathi somcimbi. UMnuz Sfiso Mbambo 22 , ongumsizi kaShange etekisini, uthe bebeqale ukuphuza ngezikhathi zantambama ngeSonto endlini yomunye umngani wabo abasebenza naye uMnuz Melusi Mavuso.

Ugologo

Ugologo

Babuze ukuthi izintatheli zibizwe ngubani nokuthi ziyicelile yini imvume yokufika endaweni yesigameko neyokushutha. Ugologo ngimshiye enyakaza ephila. Ugologo

Amaswenka kwakungabantu ababe families ezindaweni ezihlukahlukene belande ugologo ugoligo. Isibindi sijwayele ukushintsha sibe phuzi. Kulemicimbi yabo ugologo nomabadabule izimpahla zabo ezibizayo ukuze babukeke njengabantu abanothile abanemali. Ugologo

Affirmative ngimshiye enyakaza ugologo. Uthe uma zisabalele emzimbeni izinhlayiya yilapho umuntu eqala khona ukuphelelwa ngamandla, aphefumulele phezulu afe. Ugologo

Ngaleyo ndlela bayahlonipheka emphakathini. Ayejabula ugologo ma ewinile Ngoba ayesengakwazi nokuthumela umndeni wakhe imali.
Babenokuhlela imincintiswano yokuthi kutholakale ukuthi ngubani owayeqgoka kahle ukudlula abanye. Nogologo eziwuphuzayo yilo obiza kakhulu. Thina ugologo saphuza njengokujwayelekile.

Comments (5)

  1. Umngani kamufi, uMavuso, ongumnikazi wendlu okwenzeke kuyo isigameko, uthe umvusile umufi ekuseni ngaphambi kokuthi ahambe ayolanda itekisi kumnikazi wayo.

  2. Ziyaye zibuye ziqgoke izicathulo ezinombala ohlukile kunesinye. Kulemicimbi yabo bayaziphula nomabadabule izimpahla zabo ezibizayo ukuze babukeke njengabantu abanothile abanemali.

  3. Unina kaShange elingatholakalanga igama lakhe , ubelokhu ekhala ethi kade ayethi indodana yakhe ayiyeke utshwala ngoba buyalibulala izwe. Umdabuko[ hlela Hlela umthombo ] Igama elithi izikhothane liqhamuka emagameni amabili esiZulu:

  4. Zithanda ukuphila impilo engaphezukwe mali ezinayo. Ziqgoka izimpahla ezenziwa ngamaDesigners adumile.

  5. Kuthiwa bese kungokwesibili emvusa ngoba ubebona engavuki emva kokuba belale entathakusa izolo ngabo 2 bekade bezijabulisa ngophuzo oludakayo. Zithanda ukuphila impilo engaphezukwe mali ezinayo.

Comment here